İlk Dünya Şia Hayırseverler Toplantısının Tam Raporu

 

Giriş

Mütedeyyin Şia hayırseverler ve iyilik severler bir çok infak ayetinden ilham ve ayrıca keramet ve ihsan ailesi olan Ehl-i Beyt’in (aleyhimu’s selam) ameli siyresinden aldıkları dersle kendi toplumlarında sosyal ve kültürel işlerde çok önemli rol ifa etmişlerdir. Ama geniş Şia toplumu ve onların değişik sosyal, kültürel ve hizmet alanında derin ihtiyaçlarından dolayı medeni kurum ve kuruluşlar bu faaliyetlerle uyum içinde bunu ele almak zorundadırlar. Bununla elde olan imkanlar ve sorunlar ölçülerek adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak ve neticede Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarlarının sosyal ve kültürel durumu kalkınma ve gelişme yönüne doğru ilerleyecektir.

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı, dünya Şialarının destekleme görevini üstlenmiş resmi bir uluslar arası sivil toplum kuruluşu olarak, Şiaların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek, zati görev ve sorumluluğunun gereği, değişik coğrafi alanlarda kendi teşkilatıyla ilk kurulduğu günden beri yukarıda zikredilen şeylerin uyumu ve çözümü için ve Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçilerinin ihtiyaçlarının bertaraf edilmesi, işlerinin düzenlenmesi için mali kaynakların temini peşinde olmuştur. Bu durum Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının genel kurul toplantılarında da dikkate alınmış ve toplantıya katılan düşünür ve şahsiyetler tarafından tekit edilmiştir.

Bu esas üzere Ağustos 2005 yılında Hz. Fatımatu’z Zehra’nın (s.a) doğum günüyle aynı güne tekabül eden günlerde Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçisi bir grup iyilik sever Hz. Saminu’l Hucec’in (aleyhi selam) nurlu türbesinin yanında ve Kurultayın ev sahipliğinde bir araya geldiler. Böylelikle Şiaların ekonomik durumlarını organize etmek için en iyi yollar masaya yatırılarak görüş alış verişinde bulunulmuştur. Aşağıda yer alan yazı bu iyilik sever toplantının özet bir raporudur.

1. Mukaddime

1- 1. Panelin ilk aşamasında yapılan çalışmalar

Panelin ilk aşamasında yapılan çalışmalarda, dünya genelinden yaklaşık 200 Şia yardım sever kişi belirlendi. İkinci aşamada ve yeni bir incelemenin ardından bu kişilerden 100 kadarına bir davet mektubu gönderildi. Yapılan ön çalışmaların ardından Londra’daki patlamalar yaşanmış bundan dolayı Avrupa, Amerika ve fars körfezi ülkelerinde yaşayan bazı davetli kişiler bu davete katılamayacaklarını bildirmiş ve sonuçta yurt içi ve dışı olmak üzer 70 ülkeden bir katılımla hayır severler bu toplantıya şirket etmişlerdir.  

1- 2. Mektupla Haberleşme

Toplantıya katılacakların daha fazla bilgi sahibi olmaları için aşağıdaki mektup yazılarak yayınlandı:

a) “el- İnfak min Menzuri’s Sakaleyn” (İnfakın felsefe ve aşamasını içeren ve bu konu hakkındaki ayet ve rivayeter) adında Arapça dilinde bir kitapçık.

b) Panelin hedefleri ve katılımcıların ortaklık türü hakkında Farsça, Arapça ve İngilizce dillerinde olmak üzere üç dilde bir broşür.  

c ) Ortaklık projelerini tanıma kitapçığı (Dünya Şiaları için kültürel, dini, sosyal, eğitim, hukuki ve sağlık içerikli bani ve müşarekete ihtiyaç duyan 200 projeden oluşmakta) Farsça, Arapça ve İngilizce dillerinde yayınlandı.   

1- 3. Uyumluluklar

Toplantının en iyi şekilde düzenlenmesi maksadıyla, aşağıdaki dernek, kurum ve kuruluşlarla gerekli uyum ve ilişkiler kuruldu:

a) Astan-ı Kuds-i Razevi (İmam Rıza’nın (aleyhi selam) türbe yetkilileri)

b) Dini lider Ayetullah Hamaney ve öteki taklit mercileri ve karakterlerin büroları

c) Dış işleri bakanlığı

d) İslami kültür ve ilişkiler kurumu

e) İran İslam Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı

f) İmam Humeyni, Mehrabad, ve Şehit Haşimi Nejad havaalanı yetkilileri

Açılış

“Enternasyonal Hayırsever Şialar toplantısının ilki” 27 Temmuz 2005 yılı saat 8.00’de (Hz. Fatımatu’z Zehra’nın doğum günü yıldönümü) Mukaddes Meşhed kentinde Astan-ı Kuds-i Razevi İslami araştırmalar konferans salonunda başladı. Bu toplantıda aşağıdaki programlar gerçekleştirildi:

2- 1. Ayetullah Misbah Yezdi’nin Açıklamaları

Kur’an-ı Kerim’in ruhu okşayan tilavetinin ardından, Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı Yüksek Konsey başkanı Ayetullah Misbah Yezdi bir konuşma yaptı.

Ayetullah Misbah Yezdi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben günümüzde Şiaların kültürel ve ekonomik durumuna el atmak kadar üstün, değerli ve Hz. Sahibe’z Zaman’ın (aleyhi selam) mukaddes kalbini mutlu edecek bir işin daha olacağını zannetmiyorum.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’in dahiyane ve hekimane tedbir ve işaretleri sayesinde Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının tesisi Şia toplumunun kimlik ve vahdetine sebep olmuştur.  

Günümüz dünyasında Şia toplumu kadar düşmanı olan bir topluluğun daha olmadığına işaret ederek şunları söyledi: İslam toplumunun bir çok düşmanı vardır, ama bu toplumların az çok başka toplumlarla ilişkileri vardır. ama maalesef Şia toplumu bu şekilde değildir. Ülkeler, devletler ve İslami kişi ve gruplar Şia ile esasi bir düşmanlık ve kinleri vardır. Onlar Şia topluluğunu has bir kimlik sahibi olarak tahammül edememektedirler. Özellikle İmam Humeyni’nin (r.a) önderliğinde Hz. Hüccet’in (a.c) inayetleri ve Şia halkının fedakarlığı ile gerçekleştirilen İran İslam İnkılabından sonra.   

Ayetullah Misbah Yezdi konuşmasının devamında: Şia toplumunun kırılganlık ve zayıflığının kader olmadığına işaret ederek bizimde Şia işlerinin mütevellileri olarak vazifeli olduğumuza dikkati çekerek şöyle devam etti: Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı bir taraftan Şiaların maddi mahrumiyetini bertaraf etmek ve onların iktisadi durumunu düzeltmek için çaba sarf etmek ve diğer bir taraftan onlar arasında ortaklık ve teamül ortamını hazırlar ve onları fikri, kültürel ve itikadi açıdan onları beslemektedir.   

Konuşmasının sonunda yapılan işlerin azlığını itiraf ederek katılımcılardan bu yolda daha fazla hareket etmeleri için acele etmelerini isteyerek, onların başka İslam beldeleriyle ilişkilerini geliştirmelerini ve her türlü imkan ve güçleriyle Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayına yardım etmelerini böylelikle Şia toplumunun gelişip ihya olması sağlamalarını istedi.

2- 2. Hacı Hasan Habib’in Konuşması

Kuveytli iş adamı “Hacı Hasan Habip” açılışın ikinci konuşmacısıydı. Bu hayırda öncü olan hayırsever iş adamının konuşmasının bir bölümü:

— Dünyanın zorba devletleri İslam ülkeleriyle mücadele ve muharebe halindedirler böyle bir zamanda İran İslam cumhuriyetinin rehberliğinin çok önemli ve hassas bir rolü vardır.

— İmam Hüseyin (aleyhi selam) hayır kurumu 25 yıl boyunca çok önemli çalışmalar yapmıştır. Örneğin: cami yapımı, sağlık ocakları ve yetim evleri yapımı gibi çalışmaları naçiz ama önemlidir.

- İlmi Havzalar ve Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının işbirliğiyle mahrum ülkelerde dini okullar açmak için ümitliyiz. Bununla Ehl-i Beyt’in (aleyhimu’s selam) ilimlerinin eğitimiyle bu mektebin aşıkları onlarca kat artmış olacaktır.  

3- 2. Doktor Velayeti

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı’nın yüksek konsey üyesi “Doktor Ali Ekber Velayeti” de bu açılış programının bir başka konuşmacısıydı. Tarihi konulara, Şiaların hassas rolüne, onların tarih sahnesinde parlayan yerleri ve İslam dinini koruyup kollamalarına değindi:

 - Tarihi güzel bir şekilde mütalaa edersek bu önemli nokta ortaya çıkmaktadır ki devamlı olarak bu İslam bayrağını dalgalandırma risaleti herkesten, her gruptan, her fırkadan, her cemaatten çok Şiaların omuzlarında idi.

—Birinci Mirza Şirazi” “tömbeki” aleyhine vermiş olduğu fetvayla uluslar arası sömürü inhisarını kırdı. Bizler Merhum Mirza’dan –Bundan yaklaşık 120 yıl önce- önce dünya zorba devletlerinin inhisarlaşmış sömürü sistemine İslam aleminde – ve hatta gayri Müslim aleminde- böyle mücadele eden birini tanımamaktayız.

— Filistin’in işgalinden sonra da İslam uleması arasında “Merhum Seyyid Muhammed Taki Hansari” ve “Merhum Kaşifu’l Gıta” gibi Filistin işgali aleyhine ve işgalcilere karşı cihat fetvası vererek bu davaya bu denli önem veren birini tanımıyoruz. Filistin işgaline bu kadar önem vererek cihat fetvaları veren alim veya alimler bulunmamaktadır.      

— Çağımızda ise merhum İmam Humeyni’nin bayraktarlığında İran İslam inkılabı kurularak bırakın Şia mektebini ihya etmeyi İslam’ı ihya etmiştir. İmam Humeyni’nin önderliğinde büyük bir İslami uyanış dalgası tüm İslam dünyasında başlamıştır. Gün geçtikçe daha da gelişmektedir. Bu imam Humeyni’nin önderliği ve Şia dünyasının onunla birlikte hareket etmesiyle gerçekleşmiştir.

— Düşmanın hedeflerinden biri, İslam dünyasında radikal kör Selefi akımların takviye edilip Şia ile mücadele etmesini sağlamak. Böyle bir ortamda İslam dünyasının takviyesi, Müslümanların ve Şia toplumunun takviyesi yönünde dünyanın bu şartları altında Şiaların birliği bir vazife ve asli bir risalettir.  

— Bizlerin değişik noktalarda bulunan Şiaları koruma görevimiz vardır; onların yaşam durumlarına ulaşalım, onların ilmi derecelerini arttıralım ve dünyanın değişik ülkelerinde ve bölgelerinde bulunan Şiaların durumlarının etkin ve hassas olmasını sağlayalım. Böylelikle İslam’ın görüşleri doğrultusu yönünde kendi toplumlarını korumuş olsunlar.

4- 2. Mühendis “Sahip Nuhas”ın Konuşması

Açılışın bir sonraki konuşmacısı Suriyeli hayırsever katılımcı mühendis “Sahip Nuhas” idi. Konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi:

— Şialar hayır işlerinde başarılı faaliyetlerde bulunan (Lübnan Hizbullah’ının eliyle gerçekleşen ve Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı gibi) hayır kurumlarını kendilerine model edinmelidir.

— Her toplumun paye ve esası sayılan eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının temini ile her türlü komplolara karşı koyabilecek kudretli, etkin bir Şii toplumu oluşturabiliriz.

— Bugün İran İslam cumhuriyeti dünya Şialarının liderliğini üstlenmiş bulunmaktadır ve bizler bu liderliğin takipçileriyiz.

— Bizler hayır yolunda her ne kadar takdim edersek bu vacip bir emirdir ve Allah’ın belirlediği bir tekliftir.

5- 2. Okullar Yapan hayırseverin Konuşması

 “İran İslam Cumhuriyeti okul yapanlar hayır cemiyeti” üyesi olan Mühendis Hafizi, bu açılış konferansının bir başka konuşmacısı idi. Okul yapanlar hayır cemiyetinin nasıl gelişerek büyüdüğüne işaret eden bir konuşma yaptı:

— Her yıl bu cemiyetin yüzde yüz artış kaydetmesine şahit olmaktayız. Örneğin geçen yıl bu kapsamda yapılan yardım miktarı 1760 milyar riyal iken bu yıl 3000 milyar riyal olarak gerçekleşmiştir.

— Toplumun farklı tabakalarından olan hayırseverlerin niyetleri daha üst seviyededir. İranlı hayırseverlerin yanı sıra Dubai, Katar, Kuveyt, İngiltere, Fransa ve Amerikalı hayır severlerde bu yolda fazla bir iştiyaka sahiptirler.

— Dünyanın hasımları son güçleri ile Müslümanların – özellikle Şiaların- karşısında durmuşlardır. Bizler fedakâr bir şekilde kendimizden verelim, bağışlayıcı olalım. Biz öldükten sonra malımızın üç birini hayır işlerinde kullanılmak üzere verilmesi için vasiyet ettiğimizde yerine getirileceği ümidiyle vazifemizi doğru bir şekilde amel ettiğimizi sanmayalım. Allah’a yemin ederim ki vasiyet ettiklerimiz asla vasiyetimize amel etmeyeceklerdir! Hayatta olduğumuz süre içinde kendi elimizle hayır işleri yapalım ve kendimiz için ebedi bir sermaye oluşturalım.  

6- 2. Genel Sekreterin Açıklamaları

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı Genel Sekreteri Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in “Muhammed Hasan Ahteri” açılış konferansının son konuşmacısı idi.

Konuşmasının başında hayırseverlerin bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu ve bunun İslam toplumundaki mahrum Şiaların fakirliklerinin giderilmesi ve adaletsizliklerin önlenmesi için doğru bir yol ve etkin bir adım olarak değerlendirdi.

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı Genel Sekreteri, konuşmasının ilerleyen bölümlerinde pak ve Masum Ehl-i Beyt’in (aleyhimu’s selam) adil bir topluma ulaşmak için müminlerin ve risalet ailesi Şiaların yaşam durumlarına el atmalarının gerekliliği hakkındaki birkaç hadise değinerek bunun için tüm Müslümanların çaba harcamasını istedi. Çünkü bunsuz adil ve eşit bir toplumun oluşmasına imkan yoktur.  

Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Ahteri, Şiaların durumu hakkında şunları söyledi: bugün dünya genelinde yaklaşık olarak 300 milyon Şia yaşamaktadır. Şiaların bugün siyasi durumu tarih boyunca hiç olmadığı kadar iyi bir durumdadır; İslam Peygamberinin (sallallahu aleyhi ve alih) vefatından bu yana Şiaların siyasi durumu şu an olduğu kadar iyi olmamıştı. İran’da Şiaların hakimiyetinin yanı sıra Lübnan Hizbullah’ının büyük zaferi ve iftiharı ve Siyonizm ve Kudüs işgalcisinin bölgede zillet ve alçaklığa Hizbullah’ın güçlü elleriyle düşmesiyle, Şia dünyada çok değerli bir konum elde etmiş oldu. Bundan dolayı Şialar başka ülkelerde de meydanlara inmiştir ve büyük bir siyasi konum elde edebilirler. Bugün Şialar Afganistan’da bir yerler edinmiştir inşallah yüce Allah’ın yardımıyla Irak’ta da yüksek bir yer edinerek onu koruyacaklardır.

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı Genel Sekteri, Şiaların dünya genelinde cami, medrese, sağlık ocağı, tercüme olunmuş Şia kaynakları gibi kültürel yokluklarına değinerek Ehl-i Beyt’in (aleyhimu’s selam) fikri esasları hakkındaki dini ve itikadi kitapların azlığı hakkında ise şunları söyledi. Bizler bu engellerin kaldırılması için aşağıda belirteceğim konulara ihtiyaç duymaktayız:

A) Şiaların Teşkilatlanması: Şialar her taraftan birbirine bağlı olacak genel bir teşkilata ihtiyaç duymaktadır. Bizlerin, bir birlik kurumuna veya Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayına ihtiyacımız vardır. Şiaları teşkilatlandıracak, onların kurum ve kuruluşlarının resmi olması ve birlikte hareket edecek irtibatlarını sağlayacak, uzun müddetli düzenli olacak biçimde gerçekleşecek bir teşkilat.

b) Din Adamaları ve Tebliğciler: Bizler bir çok din adamı ve tebliğciye sahibiz, ama bu tebliğciler desteklenmelidirler.

c) Cami, Okul, Hüseyniye, Sağlık Ocağı ve Kütüphanelerin tesis edilmesi.

d) Telif, dergi ve kitapların tercümesi veya Şia eserlerinin telif ve tercüme kıyamı.

e) Şia ansiklopedisi ve enformasyon teşkilatının kurulması: Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı bunun kurulması düşüncesindedir.

f) Dünya genelinde yayın yapacak Ehl-i Beyt uydu kanalının tesis edilmesi: Şu anda İslam ve Şia aleyhine yayın yapan bir çok uydu kanalı vardır, ama maalesef Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) ve Şia kültürünü açıklayacak bir uydu kanalı bulunmamaktadır. Yapılan ilk araştırmalara göre böyle bir kanalın faaliyete geçmesi için 50 milyon dolar bir sermaye gerektirmektedir.

g) Yardım ulaştırma fonu ve borç sandığı: Günümüzde çeşitli amaçlar için bir çok uluslar arası banka ve fon kurulmuştur. Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensupları –bu kadar cemiyet ve malı olmasına rağmen- bu konuda hiçbir şeye sahip değildirler!

h) Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) üniversitesinin kurulup geliştirilmesi: şu anda üniversitenin bilimsel ve pratik olarak üç dalda çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Ama burada çeşitli alanlarda uzmanlaşmış Şii gençleri dünya için terbiye etmek ve ülkelerine göndermek için bu üniversitede okuyacak 10 bin Şii öğrencinin okuyabilmesi için gerekli imkanların sağlanmasına çalışmaktayız. Üniversitenin yakınında bir arsa satın alınarak üniversitenin genişletilme çalışmalarına da en kısa zamanda başlanacak.  

I) Şiaları ekonomik olarak desteklemek için bir merkezin tesis edilmesi: Dünya genelinde çalışıp faaliyetlerde bulunan bir çok Şii iş adamımız bulunmaktadır ve bunlar aynı şekilde bir çok hayır fonlarına katkıda bulunmaktadırlar. Ama bunlar birbirleriyle irtibat halinde değillerdir. Bu dağınık sermayeleri toplayıp, Şiaları ekonomik olarak destekleyecek bir tesisin kurulması zorunludur.  

4. Komisyonların Oturumu

Konferansa katılanlar “Proje ve mali kaynakları incelemek” ve “Hayırseverlerin katılımını sağlamak” adlarında iki komisyon kurdular. Bu komisyonun ilk toplantısı yabancı konukların kaldığı –Turkabe Oteli- yerde yapıldı. İkincisi ise İslami araştırmalar merkezinde yapıldı.

3- 1. Proje ve Mali kaynakları inceleme komisyonu

3- 1- 1. Birinci oturumun aldığı kararlar

Komisyonun birinci oturumunda, sunulan projeler arasında altı proje icra yolları ile birlikte belirlendi:

a) Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Uydu kanalının tesis edilmesi

b) Şia İslami bankasının tesis edilmesi: böylelikle Şialar ve Kurultay için gerekli sermaye sağlanacak.

c) Okulların kurulması: tüm bölgelerdeki ihtiyaçlara göre Şia çocuklarının ilk okuldan üniversiteye kadar okuyup eğitilecekleri bir merkez.

d) Camilerin Kurulması: Müslümanların ibadet ve yönlendirilme yeri ve İslam’ın ilk yıllarında savaşların başladığı yerdi camiler. Camilerin olmadığı yerlere camilerin yapılması sağlanmalıdır.

e) Tercüme, telif ve kitap basımı: İslam dininin yayılıp gelişmesi için esaslı bir araçtır. Aynı şekilde bu eserler CD ve yazılımlar halinde müminlerin ihtiyarına sunulmalıdır.

f) Dünyadaki tüm Şii dernek ve vakıfların Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı çatısı altında himaye edilmesi sağlanmalıdır: böylelikle muhtemel sapmalar önlenmiş olacaktır. Bizler birçok Şii müesseseye sahibiz. Bunların himaye edilmesi için hepsinin kanuni olarak kayıtlı olması gerekmektedir.   

3- 1- 2. İkinci Oturumda Alınan Kararlar

“Proje ve Mali kaynakların incelenmesi” Komisyonu üyeleri arasında görüş alış verişinin ardından, işlerin takip edilmesi ve icrası için bir komitenin kurulması kararlaştırıldı. Bu komitelerin her bir üyesi oylama veya toplu karar esası üzerine seçildi.  

a) Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) uydu kanalının desteklenme komitesi

b) Kültürel faaliyetlerin mali olarak desteklenme komitesi

c) İslami bankanın tesis edilmesi için mali destek komitesi

3- 2. Hayırseverlerin Katılımının sağlanması için Komisyon

Bu komisyon da aynı şekilde konukların katıldığı 40 kişiyle yapılan iki oturumda düzenlendi. Burada “Şia dünyasının uzun müddetli ekonomi Stratejisi” ele alındı.

Ekonomik gelişme, ilerleme ve kalkınma, izzet ve yücelik, iktidar ve kendine dayanmak, bağımsızlık, ekonomik güç, ekonomik iktidar, mahrumları himaye, ihtiyaç sahipleri, yetimler, zulme uğramışlar, sığınmacılar, evsizler, iflas etmişler konularında strateji belirleme ve ayrıca iyi ve güzel işlerde siyaset belirleme konularını içermektedir. Şia dünyası için bir uydu televizyon kanalının kurulmasından tutun dünyanın muteber üniversitelerinde Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) fıkhı kürsülerinin icat edilmesi ve dünyanın en geri kalmış yerlerindeki en mazlum Şia kavimlerinin itikat ve düşüncelerinin korunması.  

Bu komisyonda iki esaslı kararın acilen yürürlüğe konulması kararlaştırıldı:

a) İyilikseverler için daimi bir genel sekreterliğin kurulması: uyum ve irtibat için sabit bir genel sekreterliğin Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı genel sekreterliğinin gözetimi altında kurulması. Bununla irtibat merkezi, haber ulaştırma merkezi, uyum ve gerçekte hayırsever ve iyilikseverlerin enformasyon merkezinin olması sağlanacak.

b) Hayırseverler için eminler heyetinin kurulması: on iki kişilik bir eminler heyeti kuruldu ve Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı bünyesinde genel kurulun kurulmasıyla –her dört yılda bir teşkil olmaktadır- tüm öneriler bu heyete sunularak bu öneriler doğrultusunda bu heyetin siyasetlerinin belirlenmesi. İran İslam cumhuriyeti ve diğer ülkelerin tecrübelerinden istifade etmek için gerekli ve ortam oluşturacak bilgilerin toplanması bu heyetin uhdesindedir. Bu heyetin üyeliği bir sonraki genel kurulun teşkil olacağı güne kadar geçerlidir.  

4. Kapanış

“ilk Uluslar arası hayırsever ve iyiliksever Şiiler toplantısı” 28 Temmuz 2005’de düzenlenen kapanışla çalışmalarına son verdi.

4- 1. Komisyon Başkanının hayırseverlerin katılımı hakkındaki raporu

Adı geçen komisyonun başkanı Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in “Kurban Ali Durri Necef Abadi” Hz. Sıddıka-ı Kubra (s.a) ve imam Humeyni’nin doğum günlerini kutladıktan sonra komisyon oturumlarının nihai raporunu sundu.

Şiaların hem fırsatları ve hem de tehditleri tanımaları gerekmektedir. Fırsatları değerlendirip tehditler karşısında programlı olunması zorunludur.

4- 2. Komisyon Başkanının proje ve mali kaynakların incelenmesi hakkındaki raporu

Komisyon başkanı Ayetullah Muhsin Müçtehit Şebisteri ekonomi, sosyal, cami yapımı, yetim evi, kitap basımı… Alanlarında 240 projenin yer aldığı bir kitapçığı saygıdeğer hayırseverlere sundu. Şiaların işlerini düzenlemek için kurulan bu komisyonun öncelikli altı maddesini katılımcılara anlattı. (bu iki raporun özeti 2. Bentte geldi)

4- 3. Allame Askeri’nin açıklamaları

Ayetullah Allame “Seyyid Murtaza Askeri” yaşının çok ilerlemesine rağmen açılış ve kapanış programlarının her ikisine de katılarak birkaç dakikalık bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Resul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve alih) ve pak ailesinin (aleyhimu’s selam) benzersiz şahsiyetlerine işaret ederek katılımcıları Kur’an-ı Kerim’e –baştan ayağa iyilik, hayır ve insaniyetle dolu olan bu kitaba- daha çok önem vermelerini istedi.

4- 4. “Hacı Mahmut Lulaçiyan”ın konuşması

Allame Askeri’nin kısa konuşmasının ardından Tahranlı meşhur hayırsever iş adamı “Hacı Mahmut Lulaçiyan” katılımcılara bir konuşma yaptı.

Konuşmasının başında bazı ayet ve rivayetlere işaret ederek servet sahibi insanların infak vazifelerine vurgu yaparak şunları kaydetti: bu bizim zenginlerimize bir derstir anlasınlar ki bu mallar kendi malları değildir; bilakis sadece az bir mala tasarruf edebilirler geri kalanı İslam toplumunun fakirlerine aittir.

Konuşmasının devamında şöyle bir öneride bulundu: bu merkez çok aktif olmalı ve dört komisyondan oluşmalıdır: “Kültür Komisyonu”, “Tebliğ Komisyonu”, “Teşkilat idaresi Komisyonu” ve “Ekonomi Komisyonu” aynı şekilde Melik Muhammedi beyefendi, Ayetullah uzma Hamaney’e halkın katılımı hakkında çok güzel bir öneride bulundu. Rehberde şöyle buyurdu: bu işleri Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayına havale edin ve ayrıca bu konudaki el yazısını gördüm: bu öneri Ahteri beye takdim edilmelidir.

4- 5. Muhammed el- Musevi beyin konuşması

Bir sonraki konuşmacı “Lübnan Bakiyatu’s salihat hayır cemiyeti” yetkililerinden “Muhammed el- Musevi” idi. Konuşmasının başında bu hayır cemiyetinin geçmişini ve Lübnan’daki mahrum ve mazlum Şialara nasıl yardım ulaştırıldığı ve bunun Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in “Seyyid Hasan Nasrullah”ın yardım ve katkılarından ve imam Hüseyin (aleyhi selam) heyeti ile Kuveytli hayırseverlerin değerli işbirliği ve teveccühlerinden kaynaklandığını belirtti.

Konuşmasına şöyle devam etti: Bakiyatu’s salihat hayır cemiyeti –gençler için eğitim ve ahlak kursları düzenlemenin yanı sıra- öğrenciler için kültürel kuruluşların teşkili konularına da önem vermektedir. Şu anda Lübnan üniversitesinin yakınlarında öğrencilere mahsus kültürel bir bina kurulmuş yaklaşık olarak altmış bin Lübnanlı öğrenci burada öğrenim görmektedir.    

Muhammed el- Musevi konuşmasını şöyle tamamladı: cemiyetimizin icrasında etkin olarak faaliyet gösterdiği bu kültürel projeler, düşmanlarımızın kültürel, fikri ve siyasi hücumlarına karşı çok büyük bir rol oynamıştır. Bu saldırılar Amerika tarafından yönlendirilerek yol gösterilen tüm dünya zorbalarının saldırılarıdır. Amaçları ise Lübnan’da Şiaların ve onların Siyonist düşmana karşı olan direniş ve mukavemetlerini zayıflatmaktan başka bir şey değildi.   

6- 4. Ayetullah Haz Ali’nin konuşması

Konuşmasının başında Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mektebinin hakkaniyeti hakkındaki Kur’an’daki bazı ayetlere işaret ederek, bu yolda çok zorluklar çekip acılara göğüs geren Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) aşıklarını (Allame Şerefuddin, Allame Emini ve Allame Askeri gibi) zikrederek, dünya genelinde pak ve masum Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mektebinin fikri temellerine iştiyak duyanların her geçen gün artış kaydettiğini belirtti.  

“Uluslar arası Gadir Kurumu” başkanı günümüzde artık Şia’nın kalem, beyan ve tahkik yönünden üstün olduğunu dile getirerek haber ulaştırma ve tebliği imkânların yetersizliğini Şia için bir zaaf olduğunu ve hayırseverlerden tüm imkânlarıyla bu alanda düzenli ve dakik program yapmalarını istedi.   

7- 4. Kurultayın Geleceğe bakışı ve Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Hadevi

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının yüksek konsey üyesi Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Hadevi Hz. Ayetullah Hamaney’in İslam inkılâbının rehberliğine seçilmesinin ilk günlerindeki Kurultayın asıl hedefine işaret ederek, dünya genelindeki Şiaların durumlarının düzeltilmesinin Kurultayın asli görevlerinden olduğunu söyledi. Bu asıl hedeflerin gerçekleşmesi için de mahalli ve yerli güçten istifade edilmesini dile getirdi.  

Kurultayın Şiaların işlerinin direk sorumlusu olmadığını dile getirerek şunları söyledi: yüksek konseyin son oturumunda Kurultayın gelecek 20 yılı Kurultay üyeleri arasında karara bağlandı. Toplantıda Şiaların gelecekteki 20 yılı göz önünde bulunduruldu. Her ne kadar ilk bakışta bu durum biraz sembolik gözükse de Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarlarına hizmet için müştak olanların gayretleriyle inşallah bu hedeflere ulaşabiliriz.

8- 4. Muhammed Kumeyl’in konuşması

“Hacı Şurbayini Abdulgani” adına Malezya’dan katılan “Muhammed Kumeyl” bu oturumda bir konuşma yaptı- Şiaların yaşamında gelişip kalkınmasının gerekliliğine işaret ederek, bugün Şiaların önemli işlerinin alt yapısına teveccüh edilmesi gerektiğine değindi. Şiaların uluslar arası arenada mahrumluk ve mazlumluğuna değinerek toplantıda hazır bulunanları aşağıdaki noktalara dikkatlerini çekti:   

1. Şia kardeşler arasında her zamankinden daha fazla işbirliğinin yapılması.

2. Bütçelerin toplanması bir elden ve toplu olarak yapılması.

3. Alt yapı teknolojisi gelişmek zorundadır.

4. Kapılar bütün istidatlar için açılmalıdır.

5. Bu toplantıda ulema tarafından sunulan kılavuzluklardan burada hüsnü niyetle bulunduğumuz gibi istifade edilmesi ve doğru yönde hidayet olunmasıyla inşallah netice elde edeceğiz.

9- 4. Genel Sekreterin Katılımcılara takdir ve teşekkürü

 Uluslar arası Şia hayırseverler ve iyilikseverler oturumunun ilkinin kapanış programında Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı Genele Sekreteri Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Muhammed Hasan Ahteri, tüm katılımcılara Ayetullah Misbah Yezdi, Haz Ali, Allame Askeri, taklit mercilerin bürolarından temsilci olarak katılanlar, Astan-ı Kutsi Razevinin İslami araştırmalar yetkilileri ve ilk toplantının tüm çalışanlarına takdir ve teşekkürlerini sunarak toplantıda alınan kararların çabuk bir şekilde yerine getirilmesini yüce Allah’tan diledi.   

Toplantı Kulisinde

Asli programların çokluğundan dolayı kulis programları bu toplantıların aralarında yapıldı:

5- 1. İslami araştırmalar kurumu genel sekreterinin raporu: İslami araştırmalar kurumu (Astan-ı Kutsi Razevi’ye bağlı) genel sekreteri hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in İlahi –ki toplantıları bu kurumda yapıldı- böyle oturumların düzenlenmesinden dolayı teşekkürlerini sunarak kendi yetkileri altında kurumun kültürel hizmetleri hakkında bir rapor sundu.

5- 2. Hazreti konukevinde akşam ziyafeti.

5- 3. Ülke çevre kurumunun faaliyetlerini tanıma: bu kurum tarafından öğle yemeyi eşliğinde.

5- 4. İmam Humeyni imdat komitesinin faaliyetlerini tanıma: Mukaddes Meşhed kentinde bulunan komitenin kampındaki akşam yemeği eşliğinde düzenlendi.  


Son haberler
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved