وجود لاله هاي واژگون در استان لرستان دامنه ی شرقی اشترانکوه زیبایی این كوه را دو چندان کرده است.
عکس: محمد رفیعی موحد
عکس: محمد رفیعی موحد
16
عکس: محمد حسین امامی
15
عکس: محمد حسین امامی
13
عکس: محمد حسین امامی
20
عکس: محمد حسین امامی
20
عکس:محمد حسن امامی
20
عکس:محمد حسین امامی
6
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved