با گذشت 32 سال از روزهای پرالتهاب انقلاب، هنوز آثاری بر در و دیوارهای شهر خون و قیام قم هست که خاطرات انقلاب را تجدید می‏کند.
عکس: محمد حسین امامی
عکس: محمد حسین امامی
13
عکس: محمد حسین امامی
14
عکس: محمد رفیعی موحد
5
عکس: محمد حسین امامی
7
عکس: محمد حسین امامی
15
عکس: محمد حسین امامی
10
عکس: محمد حسین امامی
11
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved