مسدود شدن فرودگاههی کشور به دستور بختیار
 

مسدود شدن فرودگاههی کشور به دستور بختیار

  • نوع تقويم: شمسی

5 بهمن ماه سال1357هجري شمسي

: پس ازانتشارخبرعزيمت امام خميني(ره) به ايران شاپوربختياركه بازگشت ايشان را به منزله مرگ دولت خود ميديد دست به نوعي مقاومت بي اثرزد و فرودگاههاي كشوررا به بهانه نقص فني مسدود كرد اما مردم با اجتماع دراطراف فرودگاه به اعتراض خود ادامه دادند تا اينكه خبربه تعويق افتادن مسافرت حضرت امام اعلام شد. حضرت امام دراين باره دراعلاميهاي فرمودند: «ازاين كه ايادي اجانب، فرودگاههاي سراسرايران را به روي من بستهاند بناچارتصميم گرفتم كه روزيكشنبه29صفربه كشوربرگردم و چون سربازي دركنارشما به مبارزه عليه استعمارو استبداد تا پيروزي نهايي ادامه دهم». درپي آن كميته استقبال ازحضرت امام خميني(ره)ازمردم درخواست كرد كه دربرابرتأخيرورود حضرت امام آرامش خود را حفظ كنند.   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.