• تاريخ: سه شنبه 6 فروردين 1387

انسان شناسى جلد 5


30- سير تقرب به پروردگار
31- شفاعت حسنه پيوستن به سازمان سياسى توحيدى
32- برپايى دولت اسلامى در دره ابوطالب
33- سوره معارج و (شفاعت حسنه )
34- پيوستن و گسستن فرهنگى - سياسى در صحنه بين المللى
35- سير تقرب به خدادر مقام عضو جامعه - دولت
36- سير تقرب و ستاره شدن
سير تقرب : كلمه خدا شدن ،
37- صراط مستقيم
صراط مستقيم - سبيل
سبيل و سبل
38-درجات قرب
مرتبه احسان
مرتبه ايتاء ذى القربى
مرتبه نيكى بيكران
منزلت نهايى شخص
39- تقرب ، و بسط شخصيت
رشد و بسط شخصيت
1. بسط عقلانى
2. بسط منبع يادگيرى :
از پدر و مادر و آموزگار تا پيامبر خدا
3. بسط هويت :
از آگاهى به تن تا احساس امت بودن
4. بسط عاطفى :
از خود شيفتگى تا محبت سرشار به خالق و مخلوق
با خشمى تند و آتشين نسبت به مستكبران و ستمگران
5. بسط در مكان و در زمان
6. بسط كردارى :
مشاركت اخلاقى با پروردگار عالم هاى آفريدگان
حضور در متن واقعيت اجتماعى و در دل و ذهن مردم
7. حضور در ذهن و دل ديگران
8. بسط احترام به خود
9. بسط تصوير خود:
از صاحب بازيچه تا متصف به فضائل و كمالات ، و خداگونگى رفتارى
   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.