درحال بارگزاري
  • تاريخ: شنبه 3 ارديبهشت 1390

عبادالرحمن در سوره فرقان


           
عنوان : عبادالرحمن در سوره فرقان
نويسنده : ليلا پنجي
سال : 1382
استاد : دكتر غضنفري
دانشگاه : دانشكده علوم قرآني واحد تهران دانشكده علوم قرآني واحد تهران
موضوع : اين پروژه تحقيقاتي در رابطه با ويژگي‌هاي عبادالرحمن‌در سوره فرقان مي‌باشد و مشتمل بر پنج فصل است كه عبارتند از : 1ـ بحث لغوي 2ـ جايگاه سوره فرقان 3ـ ارتباط عبادالرحمن با خدا 4ـ ارتباط عبادالرحمن با خلق5ـ نتيجه‌گيري و منابع و در فصل اول به بررسي معناي لغوي كلمات «فرقان»، « عبد» و « رحمان» ،‌پرداختين . در فصل دوم مشخصات كامل سوره، تناسب نامگذاري و هدف سوره را بيان كرديم. ويژگي‌هاي عبادالرحمن در ارتباط با خداوند را در فصل سوم مورد توجه قرار داديم كه شامل نيايش آنها در دل شب و عبادت مخلصانه آنها مي باشد و نيز خوف و خشيت ايشان از خداوند و نقش اعتدال و ميانه‌روي در زندگي بندگان شايسته خدا،‌و توحيد خالص و عفت و پاكدامني و توبه و تدبر در آيات الهي . در فصل چهارم ويژگي‌ها و خصوصيات عبادالرحمن را در ارتباط با خلق مورد بحث و بررسي قرار داديم نقش كبر ـ حلم و بردباري و غضب و احترام به جادوانسانها ـ رعايت حقوق ديگران ـ از خدا طلب همسر شايسته و فرزندان صالح كردن و ... در پايان ، پس از بيان اين نشانه‌ها كه همه تشكيل دهنده ملكات عالي انساني است ،‌خداوند مهربان،‌غرفه‌هاي بهشت را در پرتو صبر و بردباري به آنان پاداش مي‌دهد.
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved