درحال بارگزاري
  • تاريخ: شنبه 3 ارديبهشت 1390

فلسفه احكام در قرآن


           
عنوان : فلسفه احكام در قرآن
نويسنده : علي اصغر فارسي
سال : 1382
استاد : استاد اميري
دانشگاه : دانشكده علوم قرآني ملاير
موضوع : هدف تحقيق: هدف كلي از بررسي اين تحقيق جمع‌آوري و توضيح و تفسير آياتي است كه در قرآن ضمن بيان احكام به فلسفه آنها نيز اشاره شده است تا با ايجاد يك مجموعه از فلسفه‌هاي احكام كه در قرآن بيان شده ، گامي در جهت پاسخ به سؤالات قشر جوان جامعه و گرايش هر چه بيشتر آنها نسبت به احكام برداشته شود، اهداف جزئي به طور كامل در پروژه ذكر شده است و روش اجرايي به صورت كتابخانه‌ايي . فصل چهارم تحقيق را به 3 بخش تقسيم كرده است 1ـ احكام عبادي 2ـ احكام اقتصادي 3ـ احكام اجتماعي . نتايج بدست آمده: 1ـ‌هدف نهايي از تشريع احكام رساندن انسان به رشد و كمال مي‌باشد. 2ـ از آنجا كه احكام بر اساس نيازهاي انسان تشريع شده‌اند و انسان داراي نيازهاي ثابت و متغير مي‌باشد يعني يك دسته از نيازها مربوط به نسل و دوره زماني خاصي نمي‌شود و در همه انسانها ثابت مي‌باشد مثل نياز به محبت و دسته‌اي ديگر از نيازها با توجه به مقتضيات زمان تغيير مي‌كنند بنابراين احكام به هر دو دسته توجه داشته و پي بردن به اين نيازها در مورد همه احكام براي ما ممكن نيست مگر در موارديكه خود شارع مقدس به علت اصلي حكم اشاره كرده باشد .3ـ در خصوص فلسفه احكام و رابطه آن با عمل كردن به احكام بايد گفت : هر كس كه با تحقيق و بررسي اصول دين مقدس اسلام را پذيرفت بايد به انجام احكام تن در دهد. 4ـ فلسفه احكام در گرايش به دين نقش مؤثري دارد،‌زيرا شبهات و ابهامات را از چهره احكام مي‌زدايد و ماهيت اصلي احكام را مشخص مي‌نمايد و پيشرفته و متعالي بودن احكام را به نمايش مي‌گذارد و از طرفي يك قسمت عمده دين را حين احكام تشكيل مي‌دهند . در چنين شرايطي انسانها دين را در راستاي سعادت و كمال خود مي‌يابند و به برتري آن بر مكاتب بشري و غير الهي واقف مي‌شوند و سر تعظيم در برابر آن فرود مي‌آورند.
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved

Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0